Obchodní podmínky akcí

I.                  Kdo jsme a co děláme

Jsme spolek AKTIVITY NADOHLED, který pořádá pro děti, mládež, dospělé i seniory tábory a volnočasové a vzdělávací aktivity nejen v přírodě (dále jen „akce“).

Těmito obchodními podmínkami vás chceme ve srozumitelné formě seznámit s tím, jak můžete přihlásit účastníka na akci, jak budou probíhat platby, která práva máte nebo co můžete dělat v případě jakýchkoliv nejasností.

1.                  Jsme zapsaný spolek AKTIVITY NADOHLED z. s., se sídlem Janáčkova 1590/2, Teplice, jsme zapsaní ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12994, můžete nás najít pod IČ 10806989 a provozujeme web www.aktivitynadohled.cz (dále jen „spolek“, „my“) a poskytujeme vám služby v podobě pořádání táborů, volnočasových a vzdělávacích aktivit (dále jen „služby“, „akce“) v souladu s našimi stanovami.

2.                  Na našich stránkách www.aktivitynadohled.cz lze provést přihlášku účastníka na akci (dále jen „účastník“) a může tak dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.                  Cílem těchto obchodních podmínek je povědět vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. V našem vztahu se řídíme českými zákony, zejména účinným občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

4.                  Tyto obchodní podmínky jsou v češtině, řídí se českým právním řádem a spolu s přihláškou na akce tvoří smluvní vztah mezi námi a vámi.

II.              Objednávka našich služeb

1.                  Přihlásit účastníka na akci je možné na webu www.aktivitynadohled.cz u příslušné akce vyplněním a odeslání objednávky skrze webový formulář.

2.                  Jakmile přijmeme objednávku, potvrdíme vám ji elektronicky na vámi vyplněný e-mail ve webovém formuláři a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi námi a vámi. Přílohou tohoto potvrzení je zálohová faktura na objednanou službu. Přihlášení účastníka je stvrzeno platbou celé částky za danou akci, pokud nebude stanoveno jinak.

3.                  Následně vám zašleme na email několik dokumentů, které jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Tyto dokumenty vyplňte a zašlete dle uvedených instrukcí. Jedná se o doplňující informace k přihlášce.

4.                  Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv účastníka, u kterého shledáme jeho účast na akci jako nevhodnou, neúčelnou či nebezpečnou pro ostatní účastníky.

III.           Platební a storno podmínky

1.                  Detailní informace ohledně ceny akce najdete na našem webu u příslušné akce a v objednávkovém formuláři dané akce.

2.                  Po našem potvrzení objednávky podle článku II. těchto obchodních podmínek je potřeba uhradit celou částku, a to bezhotovostně na účet č. 2501979949/2010, vedený u Fio banky. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka akce, variabilní symbol najdete na zálohové faktuře.

3.                  V okamžiku připsání příslušné částky na náš účet je splněn váš závazek uhradit účastnický poplatek a budeme s vámi přihlášeným účastníkem na akci závazně počítat. Daňový doklad (fakturu) vám vystavíme automaticky po zaplacení objednávky.

4.                  V případě, že neuhradíte platbu ve stanoveném termínu splatnosti, budete e-mailem vyzváni k zaplacení v přiměřené lhůtě, po jejímž uplynutí jsme oprávněni přihlášku účastníka zrušit.

5.                  Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba potvrzení lékaře.

6.                  Z administrativních a organizačních důvodů jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatky (poplatky účtované k vaší tíži) při vašem zrušení přihlášky účastníka na akci, vám vrátíme celou částku nebo její část v závislosti na době před zahájením akce následovně:

a.       100% částky, odhlásíte-li účastníka více než 90 dní před zahájením akce;

b.       70%, odhlásíte-li účastníka 89 – 30 dní před zahájením akce;

c.       30%, odhlásíte-li účastníka 29 - 15 dní před zahájením akce;

d.       0%, odhlásíte-li účastníka 14 a méně dní před zahájením akce

7.                  V případě nemožnosti pořádání akce z důvodu vyšší moci (např. infekce bránící konání nebo pokračování akce, přírodní vlivy či katastrofy v podobě povodně, nepříznivá epidemiologická situace v ČR apod.) jsme oprávněni akci nepořádat nebo ji předčasně ukončit. V takovém případě Vám vrátíme poměrečnou část neproinvestovaných nákladů z ceny akce.

IV.         Podmínky našich služeb

1.                  Vyhrazujeme si právo na provádění změn sjednaných služeb (zejména místa konání, programu, obsazení pořadatelského týmu a objektu ubytování) v případě neočekávaných okolností, které jsme nezpůsobili vlastní vinou a které nám brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či údajů na našem webu. O jakékoliv změně vás budeme samozřejmě informovat e-mailem.

2.                  V případě, že nám poskytnete nepravdivé či neúplné údaje o účastníkovi akce (např. zdravotní způsobilost nebo přítomnost vší a hnidů), máme právo před započetím akce nebo i po jejím započetí od smlouvy odstoupit, tedy účast příslušného účastníka na akci zrušit, a to za použití storno podmínek popsaných výše.

3.                  Vyhrazujeme si právo účastníka v průběhu trvání akce z akce vyloučit, pokud:

a.       účastník nebude respektovat řád akce (táborový řád) a pokyny organizátora akce, případně pokud bude svým chováním pro ostatní účastníky nebezpečný;

b.       dojde ke zhoršení zdravotního stavu účastníka natolik, že nebude možné provádět léčení v prostorách konání akce nebo pokud by zdravotní stav účastníka ohrožoval zdravotní stav ostatních účastníků (zahrnující též podezření na nemoc či úraz);

c.       bude účastník přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky.

4.                  V případě vyloučení účastníka z akce hradíte veškeré náklady spojené s ukončením pobytu účastníka a též případné sankce, které budeme nuceni hradit třetím stranám. Pokud rozhodneme o vyloučení účastníka z akce, ihned vás o tom telefonicky informujeme a budete v takovém případě povinni zajistit odvoz účastníka z akce do 24 hodin od našeho sdělení. Pokud účastníka do této doby nevyzvednete, zavazujete se uhradit veškeré náklady spojené s případným vznikem škody nám takto způsobené a náklady související s námi zařízeným odvozem účastníka k zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.

5.                  Kdykoliv před započetím akce máte právo svou objednávku zrušit, a to písemně na e-mailovou adresu aktivity@nadohled.cz nebo na výše uvedenou adresu sídla spolku AKTIVITY NADOHLED z.s. a za výše uvedených storno podmínek. Za zrušení se považuje okamžik doručení oznámení o zrušení přihlášky účastníka.